Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/080/2022

Obsługi boisk sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej obsługi boisk sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dozór boisk sportowych:
 • Zadanie nr 1 – dni nieparzyste:
  • kompleks boisk „Orlik”,  ul. Przy Bażantarni 3, Warszawa
  • boisko do koszykówki w parku Lasek Brzozowy, ul. Lanciego, Warszawa

 

 • Zadanie nr 2 – dni nieparzyste:
  • boisko w parku im. Jana Pawła II, ul.  Romera/Melodyjna,
  • boisko do koszykówki ul. Dembowskiego 5
  • boisko „Olkówek” ul. Puszczyka 8 
 1. Szczegółowy zakres wykonania zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin wykonania zamówienia: od 11.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
 4. W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2). W formularzu należy wskazać nr zadania
 5. Oferty należy składać do dnia 07.04.2022 r. do godz. 10.00 na adres  przetargi@ucsir.pl lub w sekretariacie UCSIR, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

ZAŁĄCZNIKI:

 1. zapytanie ofertowe
 2. formularz ofertowy
 3. opis przedmiotu zamówienia
 4. wzór umowy

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 04.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry