Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/008/2022

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

WN/008/2022                                                                                 

Warszawa, 13.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

 

 1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej do obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin wykonania Zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
 2. Oferowane środki muszą posiadać:
 1. obowiązujące atesty PZH dotyczące oferowanych środków,
 2. obowiązujące karty charakterystyk
 3. opisy produktów wraz z informacją nt. dozowania środków,
 4. pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego,
 1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy są magazyny w obiektach Ursynowskiego Centrum tj:
  1. Zespół Obiektów Sportowych „Hirszfelda”, ul Hirszfelda 11, Warszawa,
  2. Zespół Obiektów Sportowych „Koncertowa”, ul. Koncertowa 4, Warszawa,
  3. Zespół Obiektów Sportowych „Moczydło”, ul. Pod Strzechą 3, Warszawa.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
 3. W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2).
 4. Oferty należy składać do dnia 19.01.2022 r. do godz. 12.00 na adres  przetargi@ucsir.pl
 5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
 6. Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Leszek Śmielak,  tel.605 057 598,

Załącznik do zapytania ofertowego:


W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (02-781), ul. Pileckiego 122.

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry