Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/191/2021

Modernizacja systemu dezynfekcji wody basenowej poprzez montaż lamp UV na instalacjach basenu sportowego i rekreacyjnego w obiekcie ZOS Hirszfelda przy ulicy Hirszfelda 11

WN/191/2021                                                                             

Warszawa, 10.11.2021.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej modernizacji systemu dezynfekcji wody basenowej poprzez montaż lamp UV na instalacjach basenu sportowego w obiekcie na pływalni Hirszfelda, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: 22.12.2021

 

Dodatkowo:

  • na wykonane roboty budowlane - 36 m-c gwarancji, na zamontowane urządzenie (sterylizator) gwarancja wynosi 24-m-ce, na promienniki (gwarancja producenta, jednak nie mniejsza niż na 16 000h);
  • dostarczenie certyfikatów PZH oraz deklaracji zgodności
  • prace należy prowadzić  w sposób nie zakłócający pracy obiektu,

W przypadku akceptacji terminu podpisania umowy oraz termin realizacji zamówienia ofertę  cenową należy przesłać do dnia 15.11.2021 do godziny 10:00 zgodnie załącznikiem nr 2  na adres mailowy :  przetargi@ucsir.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

 

- Mariusz Kowalski (tel. 785 501 319)

-Leszek Śmielak (tel. 605 057 598)

 

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, a wybrany Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

Załącznik do zapytania ofertowego:


W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (02-781), ul. Pileckiego 122.

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Data modyfikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry