Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/126/2021

Przebudowa drogi powiatowej ul. Rtm. Pileckiego w Warszawie, w zakresie: chodnika, drogi dla rowerów, stanowisk postojowych i rozbudowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia.

WN/126/2021

Warszawa, 24.08.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej  ul. Rtm. Pileckiego w Warszawie, w zakresie: chodnika, drogi dla rowerów, stanowisk postojowych i rozbudowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia.

 

 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w :

  1. Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) ( załącznik do zapytania ofertowego )
  2. przedmiarze robót ( załącznik do zapytania ofertowego )
  3. w projekcie technicznym ( do wglądu w Arenie Ursynów ul. Pileckiego 122 Warszawa, pokój 205 w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku ).
  4. plan sytuacyjny ( załącznik do zapytania ofertowego )

 

  1. Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.
  2. W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie oferty cenowej (załącznik nr 2).
  3. Oferty należy składać do dnia 27.08.2021 do godz. 10.00 na adres  przetargi@ucsir.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122 02-798 Warszawa.
  4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
  5. Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Pani Maria Flisiak, tel: 785 501 536, m.flisiak@icsir.pl

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 24.08.2021
Data modyfikacji : 24.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Przetargi
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry