Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/046/2021

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie

 

WN/046/2021

Warszawa, 23.03.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej do obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.
 2. Miejscem wykonania przedmiotu umowy są magazyny w obiektach Ursynowskiego Centrum tj:
  1. Zespół Obiektów Sportowych „Hirszfelda”, ul Hirszfelda 11, Warszawa,
  2. Zespół Obiektów Sportowych „Koncertowa”, ul. Koncertowa 4, Warszawa,
  3. Zespół Obiektów Sportowych „Moczydło”, ul. Pod Strzechą 3, Warszawa.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
 4. W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2).
 5. Oferty należy składać do dnia 26.03.2021 r. do godz. 12.00 na adres  przetargi@ucsir.pl
 6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
 7. Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Leszek Śmielak,  tel.605 057 598

 

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry