Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2020/13847,WN1702020.html
24.05.2024, 15:04

WN/170/2020

Kompleksowa wymiana szafek ubraniowych z elektronicznym systemem otwierania szafek, szafek systemowych schowkowych oraz elektronicznego systemu otwierania szafek w dwóch obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej kompleksowej wymiany szafek ubraniowych z elektronicznym systemem otwierania szafek, szafek systemowych schowkowych oraz elektronicznego systemu otwierania szafek w dwóch obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji  w Warszawie tj.

ZADANIE NR 1: Pływalnia ZOS Hirszfelda przy ul. Hirszfelda 11  02-776 Warszawa

Wymiana elektronicznego systemu otwierania szafek ubraniowych w szatniach basenowych.

 

ZADANIE NR 2: Pływalnia ZOS Koncertowa przy ul. Koncertowa 4 02-784 Warszawa

 1. Wymiana szafek metalowych na szafki z płyty HPL typu S2 wraz z elektronicznym systemem otwierania szafek ubraniowych w szatniach basenowych.
 2.  Dostawa oraz montaż szafek systemowych schowkowych TYP S3 z systemem zamków wrzutowych na monety.

 

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 (OPZ)
 2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy .
 3. Z uwagi na fakt, że pływalnie będą funkcjonować w sposób normalny Wykonawca winien przewidywać możliwość wykonania zamówienia etapami w sposób niezakłócający funkcjonowania pływalni. Wszystkie etapy prac powinny zostać uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym. Realizacja zadanie 1 oraz 2 nie będzie powodować konieczności zamknięcia obiektów.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania , Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na wykonanie usługi w całym zakresie (zadanie 1 i zadanie 2).
 5. Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną oraz wykonać własne pomiary. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej Kierownik Obiektów ZOS Koncertowa oraz ZOS Hirszfelda Monika Widermańska Tel. 506 872 318.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługę określoną w OPZ.
 8. W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie oferty cenowej (załącznik nr 2).
 9. Oferty należy składać do dnia 23.10.2020 do godz. 15.30 na adres przetargi@ucsir.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122 02-798 Warszawa lub faksem 22 334 62 12.
 10. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
 11. Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Kierownik obiektu ZOS Hirszfelda oraz ZOS Koncertowa Pani Monika Widermańska  506 872 318,

 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (02-781), ul. Pileckiego 122.

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


Załączniki:

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Przetargi
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony