Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/158/2020

Zaproszenie do składania ofert na remontowe usługi sanitarne w Zespole Obiektów Sportowych Hirszfelda

Informacja dla Wykonawców

Informuję iż postępowanie o numerze WN/158/2020 dotyczące:

  1. wymiany odcinka poziomów w węźle cieplnym z zaworami odcinającymi i zaworem regulującym automatykę
  2. z wymiana wymienników ciepłej wody
  3. wymiany grzejników basenowych w obiekcie ZOS Hirszfelda przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie

Zostało unieważnione z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający wznowi w najbliższym czasie kolejne postępowanie z nowym wyznaczonym terminem wykonania zamówienia, które pozwoli uniknąć odwołania dużej ilości zajęć na pływalni.

 


 

WN/158/2020

                                                                          Warszawa, 30.09.2020

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej

  • wymiany odcinka poziomów w węźle cieplnym z zaworami odcinającymi i zaworem regulującym automatykę
  • z wymiana wymienników ciepłej wody
  • wymiany grzejników basenowych w obiekcie ZOS Hirszfelda przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie.

Szczegółowy zakres prac określa (OPZ- przedmiar robót) załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: 06.11.2020 r.

 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3

 

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy przesłać do dnia 06.10.2020 do godziny 12:00 zgodnie załącznikiem nr 2 scan podpisany na adres mailowy :  przetargi@ucsir.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

 

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, a wybrany Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (02-781), ul. Pileckiego 122.

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry