Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2019/wn3102019-zaproszenie-d/12943,WN3102019.html
24.05.2024, 16:23

WN/310/2019

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usług instruktorskich

WN/310/2019

Warszawa 14.01.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą w formie zapytania ofertowego o złożenie oferty cenowej dotyczącej Usług Instruktorskiej podczas Programu Zima w Mieście w roku 2020 r. w ZOS Hawajska CTS Hawajska przy ul. Dereniowa 48. Tenis stołowy oraz zajęcia na Hali.

Szczegółowy program zajęć ZIMY w MIEŚCIE stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Realizacja w terminie 10.02.2020-21.02.2020 r. (w dni powszednie ) Centrum Tenisa Stołowego ZOS Hawajska ul. Dereniowa 48.

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Usługi Instruktorskie podczas programu ZIMA w MIEŚCIE w roku 2020 r., Instruktor Hala, Instruktor Tenis Stołowy ZOS Hawajska. Zamówienie może realizować wykonawca posiadający:

Zajęcia w Hali – wymagania dla Instruktora Sportów halowych:

  1. Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne,
  2. Osoba posiadająca uprawnienia (m.in. dyplom, legitymację instruktora lub trenera), co najmniej dwóch sportów halowych/ salowych np. piłki nożnej, siatkówki, koszykówki.
    (uprawnienia należy złożyć wraz z ofertą)

Zajęcia tenisa stołowego – wymagania dla instruktora :

  1. Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne, dodatkowo posiadająca umiejętności prowadzenia zajęć z tenisa stołowego
  2. Osoba posiadająca uprawnienia (m.in. dyplom, legitymację instruktora lub trenera) z tenisa stołowego,

Uwaga: Osoby które nie posiadają uprawnień w formie dyplomu lub legitymacji instruktorskich lub trenera  składają wraz z ofertą formularz (załącznik nr 2a) w formie oświadczenia że:

 

  1. Osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca minimum wykształcenie średnie, posiada wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora/ trenera tenisa stołowego, która przedstawi dokument (np. referencje) poświadczający należyte wykonanie zadań instruktora tenisa stołowego podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą, w wymiarze minimum 100 godzin w przeciągu 2 lat latach od daty złożenia oferty ,( oświadczenie 2a należy złożyć wraz z ofertą).

Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC imienne, w ramach prowadzonych zajęć (nie będą honorowane ubezpieczenia grupowe szkolne). Dokument OC musi zostać przedstawiony przed podpisaniem umowy.

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza załącznik nr 2 wydrukowaną podpisaną i zeskanowaną wraz z załącznikami uprawnieniami lub załącznik 2a jeśli dotyczy do 20.01.2020 r., do godziny 14.00 na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl, pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, lub faxem: 022 334-62-12.

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Paweł Palusiński Kierownik ZOS Hawajska  tel. 22 644 62 46 p.palusinski@ucsir.pl.

 

Załącznik do zapytania ofertowego

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jestUrsynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź

listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania orazograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferentadanych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony