Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/330/2019

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

WN/330/2019

Warszawa 05.12.2019r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczącej  świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany „OPZ”) stanowi załącznik nr 1
 2. Obiekty objęte zakresem usługi:
  1. Zespół Obiektów Sportowych „Hirszfelda”, ul. Hirszfelda 11,
  2. Zespół Obiektów Sportowych „Moczydło”, („Aqua Relaks”) ul. Pod Strzechą 3,
  3. Zespół Obiektów Sportowych „Koncertowa”, ul. Koncertowa 4,
  4. Zespół Obiektów Sportowych „Hawajska”, ul. Dereniowa 48
  5. Hala widowiskowo-sportowa Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122
 3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2022r.
 4. Osobą upoważnioną ze strony UCSiR do kontaktów z w sprawie realizacji zamówienia jest:
  1. Marek Miaśkiewicz, tel: (22)334 62 57, 508-985-258, email: dział.it@ucsir.pl
  2. Krzysztof Naporowski, tel: (22)334 62 57, 506-872-437, email: dział.it@ucsir.pl
 5. W przypadku zainteresowania, ofertę  cenową proszę przesłać  do  dnia  11.12.2019r. do godziny 10.00 na  adres  e-mail:  przetargi@ucsir.pl lub adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, na  nr  faxu:  022 334-62-11. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 6. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy  zgodnie z załącznikiem  nr 3.

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.
Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.
Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.
Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.
Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).
Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

Załączniki:

 

Metadane

Data publikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry