Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/224/2019

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania koncepcji programowo-architektonicznej rozbudowy hali widowiskowo-sportowej w Warszawie przy ul. Pileckiego 122.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 (OPZ)
 2. Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 22.11.2019r.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 4. cena brutto za opracowanie koncepcji:   90%
 5. za zwiększenie powierzchni magazynowej  do 100 m2:    10 % (w formularzu oferty należy wskazać, czy koncepcja uwzględni ww powierzchnię magazynową.

 


 1. W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie oferty cenowej (załącznik nr 2).
 2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału postępowaniu:
  1. oświadczenie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) opracował co najmniej jedną koncepcję lub projekt techniczny budowy lub rozbudowy lub przebudowy hali sportowej lub widowiskowej lub widowiskowo-sportowej.
   W oświadczeniu należy podać wartość zamówienia, datę i miejsce realizacji zamówienia, nazwę inwestora
  2. dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego co najmniej dwóch osób bezpośrednio zaangażowanych
   w realizację zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe techniczne
   i uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej.

 1. Oferty należy składać do dnia 19.09.2019r. do godz. 12.00 na adres  przetargi@ucsir.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122 02-798 Warszawa lub faksem 22 334 62 12.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Pani Maria Flisiak, tel: 785 501 536, m.flisiak@ucsir.pl

 


Załączniki:

 

 


W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź
listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura,
w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku
z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 12.09.2019
Data modyfikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry