Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/136/2019

Wymiana wanny jacuzzi wraz z przebudową, rozsunięciem instalacji wszystkich pomp, wymianę elektroniki sterującej oraz urządzenia kontrolno pomiarowego CL/pH w obiekcie krytej pływalni ZOS Hirszfelda przy ul. Hirszfelda

Nr referencyjny:
Wartość szacunkowa:
Wspólny słownik zamówień CPV:
Tryb:
Termin składania ofert:

WN/136/2019                      

Warszawa 04.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej na wymianę wanny jacuzzi wraz z przebudową, rozsunięciem instalacji wszystkich pomp, wymianę elektroniki sterującej oraz urządzenia kontrolno pomiarowego CL/pH w obiekcie krytej pływalni ZOS Hirszfelda przy ul. Hirszfelda 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji usługi:
  1. Usługa będzie realizowana w terminie :od dnia 15.07.2019 - 26.07.2019 (termin przerwy technologicznej pływalni ZOS Hirszfelda)
 2. Wymagana gwarancja:
  1. na wykonane prace instalacyjne 24 miesiące
  2. na wykonane prace remontowe 24 miesiące
  3.  gwarancja producenta w zakresie zainstalowanych urządzeń,
 3. Informacje dodatkowe:
  1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
  2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na wykonanie usługi w całym zakresie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  4. Możliwość wykonania wizji lokalnej w pływalni ZOS Hirszfelda,(kontakt z kierownikiem obiektu Tel.506872318)
 4. Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługę określoną w ofercie,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
 5. Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:
  1. W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 07.06.2019 do godziny 10.00

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

 • elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.
 • lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (sekretariat),
 • faksem nr: 022 334-62-12,
 • Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest Kierownik obiektu ZOS Hirszfelda Monika Widermańska -Kowalska  Tel.506872318.
 1. Formalności po wyborze oferty:
  1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:


W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź
listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku
z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 04.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry