Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/180/2017

Dostawa trybun mobilnych do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczącej  dostawy trybun mobilnych do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trybun modułowych mobilnych do hali widowiskowo sportowej  Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122. Zamówienie obejmuje dostawę, trybun mobilnych wraz z pokazowym montażem, demontażem oraz przeszkoleniem z użytkowania pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji usługi:
  1. Termin realizacji do 22.12.2017 r.
 3. Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługę określoną w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:
  1. W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 08.11.2017 do godziny 12.00
  2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
   • elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.
   • lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (sekretariat),
   • faksem nr: 022 334-62-12,
  3. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest Marcin Zieliński Tel. 785 501 556,
 5. Formalności po wyborze oferty:
  1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 6. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
  2. Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy.

Załączniki:


Postępowanie zostało unieważnione

Metadane

Data publikacji : 02.11.2017
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry