Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/203/2018

Zaprojektowanie i wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą łącząca ulicę Pileckiego z ul. Hirszfelda – inwestycja w ramach budżetu partycypacyjnego

                                                                                                                                                            Warszawa, 18.10.2018.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczącej:

zaprojektowania i wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą łącząca ulicę Pileckiego z ul. Hirszfelda – inwestycja w ramach budżetu partycypacyjnego

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie ciągu pieszego i ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą łączącą ulicę Pileckiego z ul. Hirszfelda w ramach realizacji projektu „Bezpieczna droga przy Arenie Ursynów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi:

 1. OPZ (koncepcja przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego i chodnika przez parking UCSiR wraz z opisem) - załącznik nr 1
 2. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - załącznik nr 1a
 3. koncepcja załącznik nr 1b
 1. Informacje dodatkowe:
  1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na wykonanie usługi w całym zakresie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  3. Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy.
  4. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% wartości umowy – zgodnie z zapisem w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługę określoną w opisie przedmiotu zamówienia,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
 3. Termin realizacji usługi:
  1. Termin rozpoczęcia wykonywania robót od dnia podpisania umowy.
  2. Termin zakończenia prac - 17.12.2018
 4. Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:
  1. W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 23.10.2018 do godziny 10:00 ,z zastrzeżeniem, że należy podać cenę za wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej jak i cenę za wykonanie robót remontowych.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

 • elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl (ofertę należy podpisać i przesłać skan)
 • pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (sekretariat),
 • lub faksem nr: 022 334-62-12,
 • Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:

Maria Flisiak, Tel.: 022 334-62-28, 785-501-536, e-mail: m.flisiak@ucsir.pl

Formalności po wyborze oferty:

 1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.
 3. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:

Metadane

Data publikacji : 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Naporowski UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry