Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/149/2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dotyczącym budowy ścianki wspinaczkowej przy obiekcie ZOS Moczydło w Warszawie ul. Pod Strzechą 3.


Warszawa,  23.08.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej na budowę ścianki wspinaczkowej przy obiekcie ZOS Moczydło w Warszawie ul. Pod Strzechą 3.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścianki wspinaczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie ZOS „Moczydło”  ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi:

 1. OPZ- załącznik nr 1
 2. projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 1a
 3. przedmiar – załącznik nr 1b
 1. Informacje dodatkowe:
  1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
  2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na wykonanie usługi w całym zakresie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  4. Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy.
 2. Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługę określoną w opisie przedmiotu zamówienia,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
 3. Termin realizacji usługi:
  1. Usługa będzie realizowana w okresie : do 22.11.2017r.
 4. Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 29.08.2017 do godziny 10:00,
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

 • elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.
 • lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (sekretariat),
 • faksem nr: 022 334-62-12,
 • Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest Maria Flisiak tel.: 022 334-62-28, m.flisiak@ucsir.pl
 1. Formalności po wyborze oferty:
  1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki:

 

Metadane

Data publikacji : 23.08.2017
Data modyfikacji : 23.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry