Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/128/2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług w zakresie prowadzenia zajęć fitness w obiekcie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Hirszfelda 11 (ZOS „Hirszfelda”).


WN/128/2017

Warszawa, 01.08.2017r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług w zakresie prowadzenia zajęć fitness w obiekcie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Warszawie przy ul. Hirszfelda 11 (ZOS „Hirszfelda”).

 

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz podział zamówienia na poszczególne zadania został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji zamówienia: 04.09.2017 – 31.12.2017
 3. W przypadku zainteresowania ofertę  cenową zgodnie załącznikiem nr 2 proszę przesłać  do dnia 07.08.2017r. do godz. 12.00  na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
 4. przetargi@ucsir.pl
 5. Oferty można składać na wybrane zadania.
 6. W formularzu oferty należy zaznaczyć, której części zamówienia oferta dotyczy oraz wpisać numer zadania.
 7. Na każdą cześć zamówienia należy złożyć oddzielny formularz oferty.
 8. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Oferent ustalając ofertową stawkę jednostkową za pojedyncze zajęcia, (którą określi w formularzu ofertowym) musi zawrzeć wszelkie podatki oraz składki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych leżące po stronie wykonawcy oraz Zamawiającego (maksymalna wartość składek leżących po stronie zamawiającego na dzień składania oferty wynosi 19,64%).
 9. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
 10. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3/3a do niniejszego zapytania ofertowego.
 11. Warunkiem zawarcia umowy jest: najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopie OC i wymaganych zgodnie z OPZ uprawnień Instruktorów poświadczonych za zgodność z oryginałem

             

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy w przeprowadzonych dotychczas postępowaniach uchylili się od zawarcia umowy z UCSiR lub z którymi została rozwiązana umowa z przyczyn leżących po ich stronie.


ZAŁĄCZNIKI:

 

Metadane

Data publikacji : 01.08.2017
Data modyfikacji : 01.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry