Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/170/2015

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usług ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz wsparcie i kontrola procesów Kontroli Zarządczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zaprasza w formie zapytania ofertowego do złożenia  oferty cenowej na świadczenie Usług ABI -  Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz wsparcie i kontrola procesów Kontroli Zarządczej.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca będzie świadczyć usługi w zakresie:

 1. Wsparcia i kontroli procesów Kontroli Zarządczej (KZ)
 2. Obowiązków Administratora Bezpieczeństwa (ABI)

Szczegółowy opis zamówienia załącznik nr 1 do zapytania.

Termin wykonania zamówienia

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3
 2. Termin realizacji: od 01.01.2016  do 31.12.2016 roku.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. wykonali w przeciągu ostatnich trzech lat, trzy usługi ABI z których każda trwała co najmniej jeden rok,
   2. wykonali w przeciągu ostatnich dwóch lat co najmniej dwie usługi z zakresu wsparcia Kontroli Zarządczej (KZ),
   3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   4. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
   5. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  przez firmy z którymi pozostaje lub był w sporze sądowym.

 

Wymagane dokumenty do oferty w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału  w zapytaniu ofertowym o których mowa w rozdziale III na podstawie złożonych dokumentów.

Do oferty należy dołączyć:

 • wykaz co najmniej trzech usług ABI wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat których każda trwała co najmniej rok, wraz z wykazem  należy dołączyć dokumenty (np. referencje)  potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • wykaz co najmniej dwóch usług wykonanych  z zakresu Kontroli Zarządczej w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi np. referencje.
 • dokumenty rejestracyjne firmy,

 

Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru będzie najniższa całkowita cena brutto za realizację całego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

 

W przypadku zainteresowania, ofertę cenową należy przesłać  do  dnia  14.12.2015 r. do godziny 15:30 zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) na adres mailowy: przetargi@ucsir.pl, lub pocztą na adres Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa  lub  nr  faxu:  022 334-62-11

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych jest:

Metadane

Data publikacji : 08.12.2015
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry