Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2015/7707,WN145012015.html
2023-09-27, 19:33

WN/145/01/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ PODCZAS GALI XVI PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2015r.Zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie usługi cateringowej podczas Gali XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015r.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

29-30.01.2016 r., w godz. 20:00-05:00

Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

 

Informacje dotyczące:

  • zakresu i sposobu realizacji zamówienia,
  • zasad postępowania oraz wyboru Wykonawcy

zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

 

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy przesłać zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 oraz 2.1 do dnia 27.11.2015r. do godz. 10.00 na adres:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

lub na nr faxu: 022 334-62-12 lub na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl

 

Zamówienie będzie realizowane na postawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Klitenik,
e-mail: przetargi@ucsir.pl.


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 24.11.2015
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony