Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/PB/Rb/18/2013

Roboty remontowe ZOS Koncertowa

Warszawa: ROBOTY REMONTOWE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ
Numer ogłoszenia: 343350 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286290 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3346212, faks 022 3346217.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ROBOTY REMONTOWE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Remontowo Budowlana REMAX Ryszard Walczykowski, Targowa 68 lok. 7, 03-734 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90475,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 88000,15

  • Oferta z najniższą ceną: 88000,15 / Oferta z najwyższą ceną: 98275,87

  • Waluta: PLN.

Metadane

Data publikacji : 22.07.2013
Data modyfikacji : 29.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry