Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ROBOTY BUDOWLANE –ZP/PN/RB/04/2012

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – roboty ogólnobudowlane:

Załącznik nr 2 –roboty sanitarne:

Załącznik nr 2A –„Moczydło"

Załącznik nr 2B – „Moczydło”, „Hirszfelda”

Załącznik nr 3 – roboty elektryczne

 

Załącznik nr 8 – harmonogram przerw technologicznych

 

 

Warszawa: ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE W OBIEKTACH UCSIR W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 151515 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204440 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3346212, faks 022 3346217.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE W OBIEKTACH UCSIR W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE W OBIEKTACH UCSIR W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ ZADANIE NR 1-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZADANIE NR 2 - ROBOTY SANITARNE ZADANIE NR 3 - ROBOTY ELEKTRYCZNE.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.72-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE NR 1 -ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz, Bema 51, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 140464,98

 • Oferta z najniższą ceną: 140464,98 / Oferta z najwyższą ceną: 218344,11

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE NR 2 -ROBOTY SANITARNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz, Bema 51, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13482,2 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13417,21

 • Oferta z najniższą ceną: 12417,21 / Oferta z najwyższą ceną: 16084,75

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE NR 3 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz, Bema 51, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16912,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16212,87

 • Oferta z najniższą ceną: 16212,87 / Oferta z najwyższą ceną: 25973,34

 • Waluta: PLN.

Metadane

Data publikacji : 15.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry