Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/NzO/U/08/2012 - USŁUGA CATERINGOWA

Warszawa: USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS GALI XIII PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2012
Numer ogłoszenia: 229549 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji , ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3346212, faks 022 3346217.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucsir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS GALI XIII PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa cateringowa dla 800 osób, w tym: 700 gości zaproszonych na Galę, 60 pracowników obsługi, 40 dziennikarzy. 1.Forma cateringu dla gości - 700 osób: Bufety z konsumpcją przy stołach okrągłych 10-cio osobowych. Dobór oraz dostosowanie odpowiednich komponentów : -przygotowanie menu opartego na bogatej ofercie dań, -przygotowanie co najmniej 3 stacji gastronomicznych -aranżacja stołów wraz z odpowiednią zastawą Założenia do oferty menu : -aperitif powitalny, -bufet zimny /owoce morza, mięsa, wędliny, jarskie, wegetariańskie, sałaty, -bufet gorący /zupy, dania główne, dodatki/, -desery, owoce, -napoje /gorące oraz zimne/ Sponsorowanie lub pozyskanie przez firmę cateringową, partnerów /sponsorów/ w zakresie dostarczenia alkoholu /wódka, wino, whisky, gin, piwo, inne/ 2.Forma cateringu dla pracowników obsługi - 60 osób -bufet gorący /zupa, danie główne, dodatki/ 3.Forma cateringu dla dziennikarzy - 40 osób -bufet zimny /mięsa, wędliny, potrawy jarskie, wegetariańskie, sałaty/.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali lub realizują co najmniej trzy usługi cateringowe wraz z obsługą kelnerską świadczone podczas zasiadanych imprez z udziałem co najmniej 700 osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia spełniają Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniej niż 500.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  W celu wykazania potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt. 3 siwz wraz z wnioskiem zobowiązany jest przedstawić: 1) portfolio zrealizowanych usług o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia przedstawiające: a) wystrój sal, w szczególności stoły oraz zastawę stołową, b) stacje gastronomiczne, c) organizację oraz wystrój bufetu, d) osoby realizujące zamówienie (kelnerzy, kucharze) w strojach służbowych. 2) Oświadczenie, że Wykonawca będzie sponsorem lub, że posiada lub zawrze umowę sponsorską z dostawcą napojów alkoholowych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do okazania oświadczenia podpisanego przez sponsora lub umowy sponsorskiej o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy napojów alkoholowych przewidzianych do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania - nie wykonanie obowiązku w powyższym zakresie spowoduje skutki określone art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert wstępnych zostanie zaproszonych 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczb punków w oparciu o poniższe kryteria: 1.za każdą dodatkową wykonaną usługę (powyżej wymaganych trzech), o której mowa w rozdziale VII pkt 1 lit. b siwz Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt 2.za zobowiązanie się w formie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 2) siwz do sponsorowania napojów alkoholowych lub za posiadanie na dzień składania wniosków zawartej umowy sponsorskiej, o której mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 2) siwz Zamawiający przyzna dodatkowo 2 pkt

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ucsir.pl zakładka BIP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 02-791 Warszawa, ul. Pileckiego 122, pok. 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012 godzina 09:00, miejsce: 02-791 Warszawa, ul. Pileckiego 122, pok. 204 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wybierz Strony

 • 1
 • 2

Metadane

Data publikacji : 29.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry