Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/PN/U/19/2011 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH UCSIR

Warszawa: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 1. Zadanie nr 1 -Zespół Obiektów Sportowych Koncertowa (pływalnia), 2. Zadanie nr 2 - Zespół Obiektów Sportowych Hawajska (hala sportowa, studio fitness), 3. Zadanie nr 3 - Zespół Obiektów Sportowych Aqua Relaks (pływalnia) 4. Zadanie nr 4- sprzątanie oraz utrzymanie czystości w związku z organizacją imprez w hali widowiskowo- sportowej Arena Ursynów
Numer ogłoszenia: 2719 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311743 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3346212, faks 022 3346217.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 1. Zadanie nr 1 -Zespół Obiektów Sportowych Koncertowa (pływalnia), 2. Zadanie nr 2 - Zespół Obiektów Sportowych Hawajska (hala sportowa, studio fitness), 3. Zadanie nr 3 - Zespół Obiektów Sportowych Aqua Relaks (pływalnia) 4. Zadanie nr 4- sprzątanie oraz utrzymanie czystości w związku z organizacją imprez w hali widowiskowo- sportowej Arena Ursynów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 1,2,3 Dane ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul.: Koncertowa 4 (pływalnia), Hawajska 7 (hala sportowa, studio fitness), Wilczy Dół 4 (pływalnia, studio fitness) zgodnie z przedstawionym wykazem pomieszczeń 2. Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób aby nie zakłócała pracy ośrodków oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. 3. Mycie, dezynfekcja i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych, dostosowanych do rodzaju pomieszczenia, powierzchni, zadania, i urządzeń, zgodnie z cechami środków czyszczących: preparat antypoślizgowy, zapachowy do zmywania i pielęgnacji powierzchni podłóg wodoodpornych (kamień, lastriko, gres, itp.) - pH 7-9, preparat antypoślizgowy, zapachowy do zmywania i pielęgnacji powierzchni podłóg wodoodpornych (wykładziny z linoleum) - pH 7-9, preparat doczyszczający do zmywania starych i uporczywych zabrudzeń (gres, kamień, lastriko, itp.) - pH 10-13; preparat doczyszczający podłogi z linoleum - zapachowy, - pH 7-9; preparat zapachowy do utrzymania higieny w sanitariatach (glazura, akcesoria sanitarne) - ph 7-9; preparat do łaźni, toalet usuwający osady kamienne, mydlane - zapachowy, pH 0,5-3; preparat do zmywania powierzchni wodoodpornych (biurka, stoły, ściany, drzwi, itp.) - pH 6-10; preparat do mycia szkła - bezsmugowy, pH 7-10; preparat myjąco-dezynfekujący, bezzapachowy, działający efektywnie przeciwko bakteriom, drożdżom, grzybom, wirusom - pH 10-13; Wszystkie stosowane środki muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty PZH . 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej, przewidzianych odrębnymi przepisami. 5. Wykonawca zrealizuje usługę przy użyciu własnych środków i sprzętu (wliczone w koszt usługi) 6. Osoby wykonujące czynności sprzątania na płycie basenu pod nieobecność ratownika obowiązuje bezwzględny nakaz pracy w kamizelkach ratunkowych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakimi mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu ponosi Wykonawca. (zapis dotyczy umowy na zadanie nr 1) ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW PRZY WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do czynności serwisu sprzątającego należy bieżące utrzymanie czystości obiektu w tym: utrzymanie w czystości wszystkich elementów wyposażenia budynku, urządzeń oraz przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach i na powierzchniach wewnątrz obiektu, zapewnienie bieżącej czystości powierzchni szklanych wewnętrznych oraz zewnętrznych bieżące utrzymanie czystości okien, gruntowne mycie 1 raz w roku, bieżące utrzymanie w czystości wykładzin dywanowych, gruntowne pranie 1 raz w roku, uzupełnianie w pomieszczeniach sanitarnych artykułów higienicznych, a w solariach i saunach artykułów kosmetycznych (waciki, ręczniki papierowe, mleczko kosmetyczne wraz z płynem do dezynfekcji urządzeń), odśnieżanie ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Aqua Relaks oraz parkingu - łącznie 1070 m2 (zapis dotyczy umowy na zadanie nr 3), odśnieżanie ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Koncertowa - łącznie 300 m2 (zapis dotyczy umowy na zadanie nr 1), zgłaszanie usterek wyznaczonemu pracownikowi zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AWIMA Sp.j. B. Wiśniewski, 3-Maja 28 lok.22, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 206296,26

 • Oferta z najniższą ceną: 103226,05 / Oferta z najwyższą ceną: 206296,26

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AWIMA Sp.j. B.Wiśniewski, 3-Maja 28 lok. 22, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85002,77

 • Oferta z najniższą ceną: 84941,28 / Oferta z najwyższą ceną: 85002,77

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AWIMA Sp.j. B.Wisniewski, 3-Maja 28 lok. 22, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 215151,27

 • Oferta z najniższą ceną: 198269,15 / Oferta z najwyższą ceną: 215151,27

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AWIMA Sp. j. B.Wiśniewski, 3-Maja 28 lok.22, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11158,56

 • Oferta z najniższą ceną: 6735,96 / Oferta z najwyższą ceną: 11158,56

 • Waluta: PLN.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Baryłka
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry