Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/PN/U/18/2011 USŁUGI OCHRONY

Warszawa: USŁUGI OCHRONY
Numer ogłoszenia: 2777 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314245 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3346212, faks 022 3346217.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKAŁD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI OCHRONY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. ochrona fizyczna wsparta patrolem interwencyjnym; 2. ochrona 2 imprez masowych; 3. konwój pieniędzy; 4. monitorowanie sygnału alarmowego z lokalnego systemu alarmowego z przyjazdem grup interwencyjnych; 5. konserwacja systemu monitoringu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9, 50.32.41.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS, J.Dąbrowskiego 47, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 163485,00

  • Oferta z najniższą ceną: 101504,00 / Oferta z najwyższą ceną: 261380,00

  • Waluta: PLN.

 

Metadane

Data publikacji : 01.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Baryłka
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry