Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/368/2022

Zakup wraz z dostawą materiałów do renowacji podłogi sportowej Areny Ursynów, oraz wyklejenia boisk do badmintona i siatkówki

WN/368/2022                                                                              

Warszawa, 05.12.2022 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakup wraz z dostawą materiałów do renowacji podłogi sportowej Areny Ursynów, oraz wyklejenia boisk do badmintona i siatkówki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w załączniku nr 1. Załącznik nr 1 jest jednocześnie szczegółowym formularzem cenowym, który musi być złożony wraz z ofertą.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2022 r.

 

Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Hala Arena Ursynów ul.Pileckiego 122 w Warszawie ,

 

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: : Marcin Zieliński 788 501 556, (22) 334 62 56

W przypadku zainteresowania ofertę cenową zgodnie załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 1 formularz cenowy proszę przesłać  do dnia 07.12.2022 r. do godz.12.00  na adres: e-mail:  przetargi@ucsir.pl Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

 

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, a wybrany Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.


 

Załączniki:


Klauzula informacyjna RODO:

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury. Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry