Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/332/2022

Zakupu części i sprzętu komputerowego

WN/332/2022

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu części i sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane elementy zamówienia (na dowolną ilość spośród 35 elementów). Zamawiający będzie rozstrzygał oferty w ramach każdego elementu zamówienia oddzielnie i podpisze umowę na dostawę tych elementów, które Zamawiający zaoferował w najkorzystniejszej cenie spośród wszystkich złożonych ofert

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r.

 

Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, tj. ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa.:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Krzysztof Naporowski, Marek Miaśkiewicz tel. 22 334 62 57 lub dzial.it@ucsir.pl

W przypadku zainteresowania ofertę cenową zgodnie załącznikiem nr 2 proszę przesłać do dnia 07.12.2022 do godziny 11:00  na adres: e-mail: przetargi@ucsir.pl,

 

Wybrany Wykonawca/wybrani Wykonawcy będzie realizował zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania.


Załączniki:

 

Klauzula informacyjna RODO:

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury. Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Naporowski IT
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry