Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN345/2022

Gruntowne mycie, doczyszczanie, konserwacja podłogi sportowej w obiekcie Arena Ursynów w Warszawie przy ul. Pileckiego 122.

Termin składania ofert 25.11.2022 r. do godz. 15:30

WN/345/2022

                                                                                                                      Warszawa 23.11.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej gruntownego mycia, doczyszczania, konserwacji podłogi sportowej w obiekcie Hala Arena Ursynów w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 OPZ.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie atesty środków chemicznych dedykowane do prania, czyszczenia.

 

 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

W przypadku zainteresowania ofertę cenową (uwzględniającą wszelkie koszty wykonania usługi) należy przesłać zgodnie z załączonym wzorem określonym w załączniku nr 2 do dnia 25.11.2022   do godz.15:30 na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl

 

kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Kierownik obiektu Marcin Zieliński m.zielinski@ucsir.pl
tel.22 334 62 56,

 

Załącznik do zapytania ofertowego

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (02-781), ul. Pileckiego 122.

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Metadane

Data publikacji : 23.11.2022
Data modyfikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry