Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/204/2022

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawa wykładziny ochronnej o łącznej powierzchni 1850 m2 zabezpieczającej podłogę na czas imprez, do hali widowiskowo sportowej Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 zgodnie z poniższym, oraz utylizacji 1500 m2 dotychczasowej używanej wykładziny

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawa wykładziny ochronnej o łącznej powierzchni 1850 m2 zabezpieczającej podłogę na czas imprez, do hali widowiskowo sportowej Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 zgodnie z poniższym, oraz utylizacji 1500 m2 dotychczasowej używanej wykładziny.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 (OPZ)
  2. Termin wykonania zamówienia: nieprzekraczalny termin 05.09.2022 r.
  3. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy.
  4. Zamawiający najpóźniej w dniu dostawy wykładziny zobowiązany jest do:
  1. dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej do dostarczonej wykładziny, takie jak: wymagane certyfikaty CE, deklaracje zgodności i atest higieniczny, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.
  2. dostarczenie klasyfikacji ogniowej wg normy EN-13501-1
  1. W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie oferty cenowej (załącznik nr 2).
  2. Oferty należy składać do dnia 24.08.2022 do godziny 10:00 r na adres przetargi@ucsir.pl  
  3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na podstawie istotnych postanowień  umowy.
  4. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia Pan Marcin Zieliński tel. 785501556

Załączniki:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź

listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


Załączniki:

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Dział zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry