Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/175/2022

Modernizacja basenowej centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej Thermocond firmy Menerga obsługującej halę basenową przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie.

WN/175/2022                                                                             

Warszawa, 13.07.2022 .

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej modernizacji basenowej centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej Thermocond firmy Menerga obsługującej halę basenową przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 (OPZ)

 

Termin realizacji: 25.07.2022 r. - 30.09.2022 r.

  1. Prace bez wyłączania pływalni z użytkowania: Prace modernizacyjne w okresie 25.07.2022 – 21.08.2022 oraz 27.08.2022– 30.09.2022 r.
  2. Prace wymagające wyłączenie pływalni z eksploatacji  zostaną wykonane w okresie 22.08.2022 – 26.08.2022 r.

 

Ważne informacje:

 

  1. Oferowany system sterowania centrali basenowej nie może być nakierunkowany na wykonywanie napraw i serwisów tylko przez jedną firmę.

 

  1. Dokumenty do oferty: Oferent, dla potwierdzenia kompetencji, musi się wykazać realizacją co najmniej 3 usług w okresie ostatnich 3 latach w zakresie systemów sterowania pracą centrali basenowej wentylacyjno – klimatyzacyjnej .

W raz z ofertą należy złożyć oświadczenie w formie wykazu załącznik nr 2A  którym będą znajdować się informacje :

rodzaj centrali/ Miejsce wykonania usługi obiekt/Nazwa, w jakim okresie ,

 

  1. Gwarancja na wykonana usługę 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

W przypadku zainteresowania ofertę  cenową wraz z oświadczeniem należy przesłać  do dnia 19.07.2022 do godziny 12:00 na adres e-mail:  przetargi@ucsir.pl.

 

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, a wybrany Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie umowy.

 

Osoby do kontaktu:

 

Monika Widermańska – Kowalska tel. 506 872 318, kierownik obiektu ZOS Koncertowa

 

Maria Flisiak tel. 785 501 536 - Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 


Załączniki:

 

 

W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry