Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Aktualnie znajdujesz się na:

Statut Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji

STATUT

URSYNOWSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI

m. st. Warszawa

tekst uwzględniający zmiany wprowadzone do uchwały nr XXVIII/542/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15.04.2004

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zwane dalej Centrum działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolityDz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )
 2. Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm)
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)
 4. Niniejszego statutu.
§ 2
Centrum jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.
 
§ 3
Siedzibą Centrum jest m.st. Warszawa, a terenem jego działania obszar m. st. Warszawy.
§ 4
Nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.
 

II. Cele i zadania Centrum

 
§ 5
Centrum służy upowszechnianiu, rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Ursynowa.
 
§ 6
Do zakresu działania Centrum należy:
 1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
 2. organizowanie zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych oraz turystycznych
 3. szkolenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych oraz usług w zakresie rekreacji ruchowej
 4. rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej
 5. tworzenie, rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej oraz właściwa jej eksploatacja i konserwacja
 6. udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej
 7. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, prawidłowemu funkcjonowaniu Centrum, jak również służącej jego rozwojowi, w tym w szczególności prowadzenie:

a) wypożyczalni sprzętu sportowego

b) usług hotelarsko-gastronomicznych

c) prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu pozyskanie środków na rozszerzenie działalności Centrum w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

III. Organy Centrum i jego organizacja

 
§ 7
Na czele Centrum stoi dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy.
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta m. st. Warszawy.

Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy.

 
§ 8
W Centrum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.
 
§ 9
Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
Wynagrodzenie pracowników Centrum określają odrębne przepisy.
 
§ 10
1. W skład Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wchodzą następujące zespoły:

1. Zespół Obiektów Sportowych „HIRSZFELDA“

2. Zespół Obiektów Sportowych „KONCERTOWA“

3. Zespół Obiektów Sportowych „HAWAJSKA“

4. Zespół Obiektów Sportowych „MOCZYDŁO“

określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do statutu.
 

2. Obiekty wchodzące w skład Zespołu Obiektów Sportowych „Hawajska” współpracującego ze Szkołą Podstawową nr 310 przy ul. Hawajskiej mogą być udostępniane dla potrzeb ludności w czasie nie zarezerwowanym na potrzeby uczniów tej szkoły.

 
§ 11
Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
 

IV. Gospodarka finansowa Centrum

 
§ 12
Centrum finansowane jest z budżetu m. st. Warszawy, z dochodów własnych i innych źródeł.
 
§ 13
Centrum gospodaruje powierzoną częścią mienia m. st. Warszawy oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na podstawie planu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w zakładach budżetowych.
§ 14
Centrum może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
 

V. Przepisy końcowe

 
§ 15
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
Likwidacja zakładu następuje na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy.
UCSiR używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu.
 
§ 16
Integralną częścią statutu stanowią graficzne przedstawienia granic obiektów sportowych wymienionych w § 10.

Metadane

Data publikacji : 04.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry