Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Nr postępowania WL/02/2022

Informacja dla osób zainteresowanych najmem nieruchomości lokalowych

WL/02/2022                                                                  

Warszawa, 22.07.2022 r.

 

Informacja dla osób zainteresowanych najmem nieruchomości lokalowych

 

 1. Zasady najmu nieruchomości określa Zarządzenia Dyrektora UCSiR nr 31/06/2022
  z dnia 24.06.2022 r.
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowi załącznik
  do niniejszej informacji.
 3. Najem nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Wniosek o najem powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  1. Załącznik nr 2a dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  2. Załącznik nr 2b dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  3. Załącznik nr 2c dla osób prawnych
 1. Jeżeli w terminie 14 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych
  do najmu, tj od 22.07.2022 r. z wnioskiem o najem zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, zostanie przeprowadzony konkurs ofert.
 2. Pytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres przetargi@ucsir.pl.
 3. Nieruchomości zostaną przekazane do najmu na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
 4. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip.ucsir.pl (zakładka „najem/dzierżawa nieruchomości). Postępowanie oznaczone jest nr WL/02/2021

Załączniki:


W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, ( „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na adres korespondencyjny Warszawa (02-781), ul. Pileckiego 122.

Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego najmu nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.07.2022
Data modyfikacji : 22.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry