Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Maj 2019

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) - maj 2019r.

Warszawa, 08.05.2019r.

 

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR)

 

Dzierżawa nieruchomości gruntowych (G):

 1. Zasady dzierżawy nieruchomości gruntowych określa Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r. zmienione Zarządzeniem 1213/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03.08.2018r.
 2. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik „G – wykaz nieruchomości gruntowych”
 3. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik „G-wniosek”.
 5. Jeżeli w terminie 21 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych
  do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się przetarg (konkurs ofert).
 6. Pytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres przetargi@ucsir.pl. Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Klitenik, tel: 022 334-62-29.
 7. Nieruchomości zostaną przekazane do dzierżawy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik „G-wzór umowy”.

 

Dzierżawa nieruchomości lokalowych (L):

 1. Zasady dzierżawy nieruchomości lokalowych określa Zarządzenie nr 07/04/2019 Dyrektora Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji z dnia 10.04.2019r.
 2. Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik „L – wykaz nieruchomości lokalowych”
 3. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik „L-wniosek …….” (należy wybrać właściwy dla formy prawnej osoby zainteresowanej dzierżawą)
 5. Jeżeli w terminie 14 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych
  do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się konkurs ofert.
 6. Pytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres przetargi@ucsir.pl. Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Klitenik, tel: 022 334-62-29.
 7. Nieruchomości zostaną przekazane do dzierżawy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik „L-wzór umowy”.

 

Załączniki:


Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 


Dokumenty nieaktualne:

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest  Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 122, (dalej „my” lub „Administrator”).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@ucsir.pl bądź
listownie na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego dzierżawy nieruchomości, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy
i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry