Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/122/2018

Remont klatki schodowej zjeżdżalni wodnej w obiekcie ZOS Moczydło w Warszawie przy ul. Pod Strzechą 3.

                                                                                                                           

Warszawa 18.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenia oferty cenowej na remont klatki schodowej zjeżdżalni wodnej w obiekcie ZOS Moczydło w Warszawie przy ul. Pod Strzechą 3.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi:

 1. OPZ- załącznik nr 1
 2. przedmiar – załącznik nr 1a
 1. Informacje dodatkowe:
  1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
  2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na wykonanie usługi w całym zakresie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 2. Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługę określoną w przedmiarze robót,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
 3. Termin realizacji usługi:
  1. Usługa będzie realizowana w następujących terminach :

- od dnia podpisania umowy do dnia 25.06.201 wykonanie barierek.

- od dnia 25.06.2018 r. do dnia 05.07.2018 (przerwa technologiczna obiektu) – demontaż istniejących barierek, montaż nowych barierek wraz z robotami towarzyszącymi,

Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:

 1. W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 23.05.2018 do godziny 12.00,

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

 • elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.
 • lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (sekretariat),
 • faksem nr: 022 334-62-12,
 • Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest Maria Flisiak tel.: 022 334-62-28, m.flisiak@ucsir.pl
 1. Formalności po wyborze oferty:
  1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 18.05.2018
Data modyfikacji : 18.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry